X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۶ ۱۴۱۳
چچ

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان

برنامه‌های راهبردی، میزانِ دقّت و کاراییِ خود را مدیون گوناگونی خط‌مشی‌ها (چه از نظر سازمانی و چه از نظر تناسب تئوری-عمل) و ارتباط ارگانیک آنها با یکدیگرند. تبیین و توصیفِ خط‌مشی‌ها، متناسب با سطوح مختلف سازمانی، از یک‌سو، تمامی بخش‌ها، واحدها، و افراد را درگیر می‌سازد و از سوی دیگر، بایدها و نبایدهای شناسایی شده، در کلِ سازمان و متناسب با ادبیات تخصصی هر واحد پراکنده می‌شود. همچنین، تدوین اثر بخش خط‌مشی‌ها و تضمینِ اجرایی بودن‌شان، قرارگیری آنها را در گستره‌ای از تئوری-عمل ضروری می‌سازد.

            موارد فوق، به‌خوبی توجیه‌گرِ سازماندهیِ خط‌مشی‌ها در 4 زیربخشِ چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، و سیاست‌های اجرایی و ماهیت پیوندِ آنها با یکدیگر می‌باشد. چشم‌انداز در حقیقت نمایی کلی از آرمان‌های مورد انتظار در افق زمانی پیش‌رو است. مفهوم کلانِ چشم‌انداز در سطحی پایین‌تر، در قالب اهدافِ کیفی و به منظور تشریحِ وظایفِ کلی، جهت دستیابی به موقعیت مطرح شده در چشم‌انداز مطرح می‌شود. در گام بعد، چارچوب دستیابی به اهداف کیفی، تدوین راهبردها را ضروری می‌سازد و در نهایت می‌توان به سیاست‌های اجرایی اشاره کرد که همان‌طور که از نام‌اش پیداست، روش‌های اجرایی جهت دستیابی به اهداف کیفی را در چارچوب‌های از پیش تعیین شده در راهبردها بیان می‌کند.

            بر همین اساس، در سند حاضر سعی بر آن است که توالی منطقیِ خط‌مشی‌های مورد توجه قرار گیرد و امکان ردیابی عناصر هر یک از آن‌ها در سطوح بالاتر و پایین‌تر فراهم آید. به‌عنوان نمونه، راهبردهای تدوین شده، از یک‌سو، برخاسته از انتظارات و الزامات مطرح شده در اهداف کیفی است و از سوی دیگر، چارچوب‌های قیدهای لازم جهت برآورده شدن اهداف کیفی را متوجه سیاست‌های اجرای می‌سازد.

            از این‌روی می‌توان برنامه‌ی راهبردی سند و اجزاء آن را به مثابه‌ی پیکر واحدی در نظر گرفت که امکان برآورده شدن انتظارات را در بخش‌های مختلف و نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط فراهم می‌آورد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.2786467870076
Query time: 1.5855433146159