X
دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۷ ۳۶۵
چچ

خدمات مرتبط با سرمایه گذاری دربخش صنعت

عنوان خدمت

شناسه خدمت

نوع خدمت

شرح خدمت

مدارک مورد نیاز

متوسط زمان ارائه خدمت

ساعات ارائه خدمت

تعداد بار مراجعه

هزینه ارائه خدمت

نحوه دسترسی

تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت خدمت به کسب و کار در این فرایند با در نظر گرفتن بازار جهانی و میزان تولیدات داخلی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری تعیین و نهایی می‌گردد. این خدمت در واقع یک برنامه محسوب می شود و توسط معاونت برنامه ریزی مطالعه و تعیین می گردد لذا نیاز به مدارکی ندارد ابتدای هر سال ضمنا در صورت ابلاغ برنامه توسط وزارت متبوع از زمان ابلاغ مراجعه حضوری ندارد
سرمایه گذاری خدمت به کسب و کار اصلاح جواز تاسیس ثبت نام در سامانه بهین یاب 4 روز یک بار
سرمایه گذاری خدمت به کسب و کار انتقال جواز تاسیس سند صلح تنظیم شده ثبت نام در سامانه بهین یاب-مدارک قانونی انتقال گیرنده یک بار
سرمایه گذاری خدمت به کسب و کار تمدید جواز تاسیس تصویر جواز قبلی ثبت نام در سامانه بهین یاب یک بار
سرمایه گذاری خدمت به کسب و کار صدور جواز تاسیس کپی کارت ملی یا مدارک قانونی شرکت ثبت نام در سامانه بهین یاب یک روز یکبار
فرم شماره 2 یکسال غیر الکترونیکی
سرمایه گذاری

ثبت نام در سامانه بهین یاب مدارک شناسائی افراد حقیقی و حقوقی

ثبت نام در سامانه بهین یاب مدارک شناسائیاز داشتن پیشرفت فیزیکی

4روز

2روز

یکسال

000/100/1

000/50

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.4404292106628
Query time: 0.7374488512675