X
دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۹ ۲۹۳
چچ

خدمات مرتبط با آموزش، پژوهش و فناوری

عنوان خدمت

شناسه خدمت

نوع خدمت

شرح خدمت

مدارک مورد نیاز

متوسط زمان ارائه خدمت

ساعات ارائه خدمت

تعداد بار مراجعه

هزینه ارائه خدمت

نحوه دسترسی

صدور پروانه مرکزپژوهشهای صنعتی ومعدنی خدمت به کسب و کار

این فرآیندبرای ارایه خدمت به مراکزی است که بمنظور انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه ای در زمینه های صنعتی و معدنی تشکیل میگردد.

محورفعالیتهای مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی به شرح ذیل می باشد:

ابداع روشهای جدید تولید و یافتن فناوری مناسب ، بهبود و توسعه آن .

رفع تنگناهای فنی ـ مهندسی واحدهای تولیدی

افزایش بهره‌وری و فعالیتهای مرتبط از قبیل : کاهش و بازیابی ضایعات و صرفه جویی در منابع آب و انرژی

کسب دانش فنی مورد نیاز صنایع و معادن کشور بویژه فناوری های نوین در زمینه تولیدقطعات ، ابزار و ماشین آلات و محصولات تولیدی صنعتی و معدنی

دستیابی به کیفیت و مزیتهای رقابتی با هدف توسعه صادرات

طراحی و توسعه ‌روشهای مناسب تولید کالاهای صنعتی و استخراج معادن

ونهایتا"این فرایندمنجربه صدورجوازتاسیس یاپروانه مرکزپژوهشهای صنعتی ومعدنی میگردد.

  • پروانه پژوهش:

مجوزی است که پس از اخذ جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و انجام سایر اقدامات لازم از سوی دارنده جواز تاسیس که طبق ضوابط و دستورالعلمهای مربوطه در زمان اخذ جواز تاسیس به متقاضی ارائه گردیده است، توسط سازمان صنایع و معادن استانها صادر میگردد

  • پروانه پژوهش

دارا بودن جوازتاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی ومعدنی

ثبت مرکز پژوهشی بصورت شرکت یاموسسه درداخل کشور

تهیه محل مناسب برای پژوهش های صنعتی ومعدنی

انجام حداقل یک طرح پژوهشی صنعتی ویامعدنی کاربردی وارائه تاییدیه اجرای طرح

ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای پژوهشی انجام شده پس از دریافت جواز تاسیس پژوهشی

استقرار لوازم وتجهیزات پژوهشی مورد نیاز درمحل

درصورت تکمیل بوردن مدارک یک ماه

3بار

1-ارائه مدارک

2-تکمیل مدارک 3-تحویل اصل مجوزصادره

صدورگواهی وپروانه تحقیق وتوسعه خدمت به کسب و کار

این فرآیندبرای ارایه خدمت به مراکز تحقیق و توسعه(R&D)، یعنی بخشهای تحقیقاتی مستقلی است که در واحدهای تولیدی- صنعتی و معدنی می باشندو شرایط لازم و کافی از نظر نرم‌افزاری و نیروی انسانی برای فعالیتهای تحقیقات توسعه ای و تحقیقات کاربردی دارا بوده، و بر حسب فعالیت واحد متبوع خود، در رشته های مختلف صنعتی و معدنی به فعالیت مشغول می باشند.

شرح وظایف واحدهای تحقیق و توسعه:

انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی از قبیل :

ـ جذب ، تطبیق، اصلاح ، نوآوری و توسعه فن آوری

ـ مدیریت ضایعات و کاهش آلاینده ها

ـ افزایش بهره وری از طریق سنجش و ارتقاء عوامل

ـ بهینه سازی فرآیندهای موجود با تاکید بر ارتقاء سطح اتوماسیون

ـ توسعه محصولات مبتنی بر معیارهای کیفی

ـ طراحی محصولات جدید با عنایت به مزیتهای کاربردی آن

ـ بهینه سازی مصرف انرژی

ـ افزایش سهم مواد و منابع داخلی درتولید

ـ کاهش قیمت تمام شده و مواد اولیه تولید

ـ فرآوری مواد معدنی تا محصول نهایی

  • گواهی تحقیق وتوسعه

مدرکی است که پس از بررسی کارشناسی و در صورت احراز شرایط از سوی سازمانهای صنایع و معادن استانها صادر میگردد و مدت اعتبار آن دو سال میباشد

  • پروانه تحقیق وتوسعه

مدرکی است که جهت دارندگان گواهی تحقیق و توسعه و پس از بررسی کارشناسی با حفظ شرایط لازم و طی دوره آموزشی تکمیلی ویژه مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی از سوی سازمانهای صنایع و معادن استانها صادر میگردد

  • درخواست کتبی توسط متقاضی
  • کپی مجوز تولید صنعتی یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن وتجارت
  • گواهینامه دوره آموزشی ویژه مدیران تحقیق و توسعه (مقدماتی)جهت گواهی

گواهینامه دوره آموزشی ویژه مدیران تحقیق و توسعه (تکمیلی)جهت پروانه

درصورت تکمیل بودن مدارک15روزکاری

2بار

1-تحویل مدارک به دبیرخانه 2-تکمیل مدارک 3-دریافت اصل مجوزازدبیرخانه

صدور جواز پروانه واحد فنی مهندسی خدمت به کسب و کار

ین فرآیندبرای ارایه خدمت به واحدهایست که درجهت انجام مطالعات واجرای طرحهای تولیدی وافزایش بهره وری،ارتقاءکیفیت محصولات تولیدی وبهبودسطح فناوری فرآیندهای تولیدواستفاده بهینه ازامکانات سخت افزاری ونرم افزاری وتوانمندی های تخصصی موجود درکشور فعالیت می نمایندونهایتا"منجربه صدورجوازتاسیس یاپروانه واحدفنی مهندسی میگردد.

  • پروانه فنی مهندسی: مجوزی است که پس ازاخذجوازتاسیس،ثبت شرکت،ایجاددفترمهندسی ،فراهم نمودن امکانات لازم وبراساس مفاددستورالعمل موجودازطرف سازمان صنعت،معدن وتجارت استانها صادرمیگردد-دراین فرآیندکلیه متقاضیان اعم ازحقیقی یاحقوقی که دارای جوازتاسیس واحدفنی ومهندسی هستندودرصورتیکه درزمان درخواست پروانه،اعتبارآن منقضی نشده باشدمی توانندازطریق ارائه درخواست کتبی به سازمان،تقاضای صدورپروانه نموده وپرسشنامه مربوطه راتکمیل نمایند.

تبصره:واحدهای دارنده جوازتاسیس که کمترازیکسال ازموعدآن سپری شده ویاابتدابه ساکن متقاضی اخذپروانه هستنددرصورتی که شرایط اخذآن راداشته باشند،یادارای مجوزازشورایعالی انفورماتیک یارتبه بندی سازمان مدیریت باشندمشروط به کسب حداکثرامتیازمربوط به پروژه های انجام شده-دوره های آموزشی وتخصصی مرتبط -عضویت درمجامع علمی ومهندسی مرتبط وامتیازجهت سوابق تحصیلی وشغلی آنها کمتراز50نباشدصدورپروانه بلامانع می باشد.

ثبت شرکت وکپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت درخصوص اشخاص حقوقی

2-کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره

3-کپی شناسنامه ومدرک تحصیلی هیات مدیره(مدارک تحصیلی مرتبط)

4-کپی دوره های اموزشی اعضای هیات مدیره

5-لیست تجهیزات نرم افزاری وسخت افزاری شرکت

6-کپی عضویت درانجمنهای علمی ومهندسی

7-تکمیل پرسشنامه مربوطه

8- کپی چندفقره قراردادانجام شده باتاییدیه حسن انجام کار(جهت صدورپروانه حداقل 3پروژه)

(متقاضیان صدورپروانه بایدتصویرجواز تاسیس واحد فنی مهندسی راکه حداقل یکسال ازصدورآن گذشته باشدارائه نمایند)

9-درخواست کتبی

درصورت تکمیل بودن مدارک15روزکاری

3بار

1-تحویل مدارک 3-دریافت اصل مجوز ازدبیرخانه

2-واریزوجه فیش

(جوازتاسیس)100هزارریال

(پروانه )100هزارریال

غیر الکترونیکی
صدور و تمدید جواز تاسیس پژوهشی خدمت به کسب و کار

ین فرآیندبرای ارایه خدمت به مراکزی است که بمنظور انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه ای در زمینه های صنعتی و معدنی تشکیل میگردد.

محورفعالیتهای مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی به شرح ذیل می باشد:

ابداع روشهای جدید تولید و یافتن فناوری مناسب ، بهبود و توسعه آن .

رفع تنگناهای فنی ـ مهندسی واحدهای تولیدی

افزایش بهره‌وری و فعالیتهای مرتبط از قبیل : کاهش و بازیابی ضایعات و صرفه جویی در منابع آب و انرژی

کسب دانش فنی مورد نیاز صنایع و معادن کشور بویژه فناوری های نوین در زمینه تولیدقطعات ، ابزار و ماشین آلات و محصولات تولیدی صنعتی و معدنی

دستیابی به کیفیت و مزیتهای رقابتی با هدف توسعه صادرات

طراحی و توسعه ‌روشهای مناسب تولید کالاهای صنعتی و استخراج معادن

ونهایتا"این فرایندمنجربه صدورجوازتاسیس یاپروانه مرکزپژوهشهای صنعتی ومعدنی میگردد.

  • جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی:

مجوزی است که پس از بررسیهای کارشناسی و در صورت احراز شرایط و کسب امتیازات لازم و تائید صلاحیت متقاضی توسط سازمانهای صنایع و معادن استانها صادر میگردد

  • جوازتاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی ومعدنی

ارائه درخواست اخذجواز تاسیس مرکزپژوهشها توسط متقاضی بصورت کتبی

تکمیل پرسشنامه مربوطه وارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای نفر اول تاسوم

درصورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی باشد باید در موضوع اساسنامه روزنامه رسمی شرکت فعالیتهای پژوهشی نیز منظور شده باشد وفرد مسئول مدیر عامل یایکی ازاعضای هیات مدیره بوده وحداقل 60 امتیاز کسب نماید .

احراز حداقل 180 امتیاز وتصویب در شورای پژوهشهای صنعتی ومعدنی

درصورت تکمیل بوردن مدارک یک ماه

3بار

1-ارائه مدارک

2-تکمیل مدارک 3-تحویل اصل مجوزصادره

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.7643632888794
Query time: 0.95409870147705